Biztonsági adatlapok

A biztonsági adatlap a felhasználásra kerülő kémiai anyagok jellemzőiről ad részletes
tájékoztatást, melybe beleértjük az anyag felhasználása veszélyeit, a biztonságos
tárolás kérdését, az anyag biztonságos használata során szükséges egyéni és kollektív védőeszközök használatát egyéb útmutatásokkal együtt.

A hazánkban közvetlenül hatályosuló a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló 2020/878 EU rendelet a
biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit határozza meg. A jogszabály
kivonatát a 3. sz. Melléklet tartalmazza.

A rendelet szerint 2022. december 31 napjáig minden forgalomban lévő termék
biztonsági adatlapját aktualizálni szükséges, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden
használatra kerülő termékhez új biztonsági adatlapot kell beszerezni, amennyiben a
termék adatlapját a fenti rendelet hatálybalépése előtt készítették, vagy aktualizálták.

A felhasználásra kerülő anyagokról nyilvántartást kell vezetni, a biztonsági
adatalapokat magyar nyelven közvetlen a felhasználás helyén, hozzáférhetően kell
elhelyezni.

A felhasználásra kerülő veszélyes anyagokról a közegészségügyi hatóság részére
elektronikus felületen bejelentést kell tenni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény és az eljárási szabályokat tartalmazó a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek
részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet.

x

Érdeklődés